Binomialfordeling.

Figuren viser tæthedsfunktionen for binomialfordelingen. Du kan variere på parametrene n og p. Læg mærke til, hvordan søjlerne ændrer sig.

Læg også mærke til, hvordan den approksimerende normalfordeling er tæt på binomialfordelingen for store n.