Poissonfordeling.

Figuren viser tæthedsfunktionen for Poisson-fordelingen. Du kan variere på parameteren λ. Læg mærke til, hvordan kurven ændrer sig.

Læg også mærke til, hvordan den approksimerende normalfordeling er tæt på Poisson-fordelingen for store λ.